featured-image


Advokat Tuzla Azra Malohodžić

Advokat Tuzla - Azara Malohodžić - Advokatske usluge

Biografija

Advokat Azra Malohodžič rođena u Tuzli gdje je završila Gimnaziju. Diplpmirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je u Sarajevu položila pravosudni i advokatski ispit. Od 2015.g radno iskustvo sticala isključivo u okviru advokatske djelatnosti, u advokatskim kancelarijama sa višedecenijskim postojanjem. U već dužem samostalnom radu posvećena holističkom (cjelovitom) pristupu pravnoj stvari i profesionalnalnom, savjesnom i sistematičnom postupanju, poštujući bezkompromisno princip etičnosti i diskrecije, te formirajući individualni pristup i posvećenost svakom  klijentu, odnosno njegovom pravno definisanom cilju koji se postupanjem, osnovom zakona može transformirati u njegovo pravo.

 

Položila sve ispite magistarskog studija, odsjek krivično pravo tj III ciklusa post diplomskog  studija, sa visokim prosjekom, u najkraćem mogućem roku te trenutno priprema magistarski rad i  bavi se naučno istraživačkim radom, implementirajuči u svoj advokatski rad, stručno usavršavanje, razmjenu mišljenja i iskustava sa akademskom zajednicom i kolegama advokatima iz cijelog regiona i Evrope.

Osobna sklonost

edukaciji u teorijskom i praktičnom smislu,  kao stalnoj nadgradnji, ažurno prati izmjene propisa, novih izdanja komentara  pozitivnih zakona, odluka Ustavnog suda, sudske prakse, u oblastima prava kojima se bavi, sa svrsishodnim I jasnim ciljem a to je uspješno savjetovanje i zastupanje  klijenata . Napominjemo i primjenu  principa ekonomičnosti  tokom postupanja/ rada, u smislu pronalaženja najekonomičnijeg načina rješavanja pravne stvari, konkretno svakog pojedinačnog predmeta .

 

Avokatske usluge

pruža pravnim I fizičkim licima, profesionalno  i odgovorno izvršavajući naloge klijenata, zalažući se za očuvanje interesa i kapitala klijenata, strogo poštujući princip profesionalne tajnosti, te Kodesk advokatske etike. Savjetuje i pomaže klijentima u donošenju odluka, te ih zasupa pred sudovima u F BIH, RS ,DB BiH.

Obzirom na poznavanje i korištenje engleskog jezika usluge advokata , su pristupačne i klijentima sa engleskog govornog područja.

Advokatska kancelareja se nalazi u blizini pravosudnih institucija  Tuzli ul. M Tita  br.34 u zgradi” Toranj”. U cilju pružanja  klijentima djelotvorne, efikasne pravne zaštitu pred sudovima i drugim organima posjetite nas ili se javite da u pozitivnom ozračju  surađujemo na obostrano zadovoljstvo.

Advokat postupa na osnovu sistematske analize dokumentacije i spornih pravnih  pitanja,  konsultirajući se sa klijentima u cilju pronalaženja  najbolje opcije koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja, činjeničnom stanju i priloženim/prikupljenim dokazima i osobenostima i nalozima svakog klijenta. Savjetovanja i analize su usmjerene cilju postizanja  pozitivnih rezultata u sudskim parnicama, arbitražama ili drugim postupcima i ishodima na osnovu pisanih podnesaka.  Advokat analizira situaciju vezanu za upravljanje rizicima, radi optimalnog položaja klijenta, zaštite njegovih interesa i prava

Više informacija pogledajte na linku: https://advokattuzla.com/

 

Iz oblasti krivičnog prava zastupa kao izabrani branitelj ili po službenoj dužnosti.

Zakoni o prekšajima koji se primjenjuju u F BiH i RS, BD BiH, između ostalog definiraju prekšaj, prekršajni nalog i prekršajni postupak.

Imovinsko pravni odnosi

 

Oblast rada advokata Malohodžič Azre je pružanje advokatskih usluga u vezi imovinskopravnih odnosa.

Privredno pravo je dinamična grana prava koja je proizašla iz građanskog prava i ima neke osobenosti istog, a najznačajnije su one koje prizilaze iz obligacionih normi.

Porodično pravo

 

Kada je riječ o porodičnom pravu, advokat Azra Malohodžič pruža širok spektar usluga iz navedene oblasti prava.

Nasljedno pravo

 

Advokat Malohodžić Azra iz oblasti nasljednog prava se bavi pravnim pitanjima koja se odnose na naslijeđivanje imovine nakon smrti neke osobe

Upravni postupak/spor

 

Advokat Malohodžić Azra postupa u predmetima koji se vode po pravilima upravnog postupka

Radno pravo

 

Posao advokata uključuje pružanje pravne pomoći i savjeta sa ciljem da zaštiti prava zaposlenih i osigura da poslodavci poštuju zakonske propise koji se odnose na radna prava.

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Logo: Da

LOGO design

Advokat Azra Malohodzic Logo 2-3000x2000

SEO- Optimizacija

Advokat Tuzla

Seobility Score für advokattuzla.com

GTmetrix Score

Advokat Azra Malohodžić

Loading

5/5 - (16 votes)