featured-image


JU Centar za socijalni rad Kalesija

JU Centar za socijalni rad Kalesija

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981.godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu Skupština općine Kalesija svojom Odlukom broj: 01/1-013-15/93 od 13.03.1993.godine a Općinsko vijeće Kalesija svojom Odlukom broj: 01-05-2-3879/02 od 26.11.2002. godine zadržalo je pravo osnivača radi pružanja stručnih i drugih usluga korisnicima socijalne, dječije i porodične zaštite u skladu sa Zakonom i drugim propisima.
Ustanova je upisana u sudski registar Općinskog suda Tuzla Rješenjem o registraciji broj: 032-0-reg-08-002131 od 08.01.2009.godine sa šifrom djelatnosti 85.324 pod nazivom „Socijalni rad u ustanovama bez smještaja“.
JU Centar za socijalni rad Kalesija osnovan je ciljano a isključivo radi pružanja usluga iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija.

Više informacija pogledajte na linku: https://csrkalesija.ba//

JU Centar za socijalni rad Kalesija

U sklopu svoje djelatnosti u JU Centru za socijalni rad Kalesija u postupcima priznavanja prava na određene oblike socijalne zaštite i druga prava propisana zakonima primjenjuju se dole pobrojani zakoni:
– Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom Federacije BiH, koji je pretrpio niz novelacija u smislu izmjena i dopuna ovog Zakona i to u službenim novinama FBiH broj: 36/99, 54/04, 39/06 i posljednji 14/09.
– Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 12/00, 5/02,13/03, 8/06, 11/09 i 17/11).

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: PRO
  • Optimizacija: Da

SEO Optimizacija

Seobility Score für csrkalesija.ba

SSL Trust

csr kalesija ssl

Loading

5/5 - (2 votes)